Dåsnesvegen 29, 4737 Hornnes
+(47) 379-33919

ÅPENHETSLOVEN

Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Som ansvarlig bedrift arbeider vi fortløpende med å identifisere og vurdere mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter både i våre egne og i våre leverandørers aktiviteter. Finner vi avvik fra dette så iverksetter vi tiltak.

Vi har videre forpliktet oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og utføre løpende aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD3 sine retningslinjer.

Vi pålegger alle våre ansatte og innleid personell å etterleve disse forpliktelsene. Vi forventer også at våre forretningspartnere og våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle våre leverandører har også blitt bedt om å dokumentere sine standpunkt og planer i forhold til dette, disse dokumentene ligger på Fagdekks Intranett og kan fremlegges ved ønske eller behov.

Vi vil alltid besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6.

Eventuelle henvendelser om dette kan gjerne sendes til oss på mail: post@dekkomsetning.no  

Vi vil besvare alle slike henvendelser så raskt som mulig. Vi skal være en transparent og seriøs bedrift som ivaretar både ansatte, kunder og leverandører på beste måte.

1 Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

2 UNGP – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

3 OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development)